GESO_logo1.gif (13498 bytes)
Vedtægter for Foreningen til støtte for uddannelse i Gambia - Danmarkafd.

(Gambia Education Support Organization - Danmark, (GESO-Danmark))

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er "Foreningen til støtte for uddannelse i Gambia - Danmarkafd" (GESO-Danmark)

Foreningens hjemsted er København, og dens adresse er den samme som formanden for GESO-Danmark.

Foreningen er er medlem af Gambia Education Support Organisation (GESO) og underlagt dennes vedtægter.

§ 2 Formål.

GESO-Danmarks formål er at yde støtte til gambianere og uddannelsesinstitutioner i Gambia. En vigtig del af foreningens formål vil være at gambianere og venner af Gambia via foreningen kan lade deres åndelige, faglige og materielle ressourcer blive udnyttet til gavn for uddannelse i Gambia.

Til fremme heraf vil foreningen:

  • yde åndelig, materiel, faglig og anden støtte til trængende personer og institutioner på alle uddannelsesniveauer i Gambia.
  • lette adgangen til information og ressourcer vedr. uddannelse og forskning I Gambia.
  • forbedre koordinering og kommunikation mellem medlemmerne til støtte for uddannelse i Gambia.

- udvikle og vedligeholde en lydhør og økonomisk stabil organisation.

§ 3 Medlemsskab.

Foreningen er åben for alle (gambianere og ikke-gambianere). Indmeldelse såvel som udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Der er to medlems-kategorier, medlemmer med stemmeret og æresmedlemmer. Medlemmer med stemmeret betaler kontingent som fastlægges på foreningens generalforsamling. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til ledelsen og har stemmeret til disse valg.

Medlemmer som ikke opfylder deres forpligtelser eller betaler deres kontingent mister disse rettigheder. Alle andre bidragsydere som ikke falder under denne kategori vil være at opfatte som æresmedlemmer.

§ 4 Foreningens ledelse.

Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen bestående af tre personer, valgt for 2 år ad gangen på foreningens generalforsamlingen. Bestyrelsen fører tilsyn med planlægning og gennemførelse af foreningens aktiviteter. Bestyrelsen konstituerer sig selv og består af en formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsens formand indkalder bestyrelsesmøderne med mindst 1 uges varsel ved brev/e-mail til bestyrelsen. Han leder alle bestyrelsesmøder. Formanden tegner foreningen. I økonomiske forhold tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når hele bestyrelsen er til stede.

Kassereren fører foreningens regnskaber, og kan til enhver tid på anmodning fremlægge materialet til gennemsyn. Kassereren udfører de nødvendige økonomiske dispositioner på anvisning af bestyrelsen og under ansvar for generalforsamlingen.

Sekretæren registrerer i samarbejde med kassereren medlemmerne. Sekretæren fører protokol over møderne, og udfører i samarbejde med kassereren og formanden de nødvendige korrespondancer.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, til løsning af opgaver, ligesom bestyrelsen kan udpege medlemmer, der virker for løsning af specifikke opgaver i en af hovedbestyrelsen nærmere specificeret periode.

I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem fratræder, udgår og der opstår vakance indtræder suppleanten frem til kommende generalforsamling, hvor der sker nyvalg. Sker der yderligere vakance indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at vælge ny bestyrelse.

§ 5 Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle medlemmer kan deltage i forhandlingerne, men kun kontingentbetalende stemmeberettigede kan stemme til og kandidere til bestyrelsen.

Foreningen afholder generalforsamling hvert år i februar-marts måned. Denne indkaldes med 3 ugers varsel ved brev /e-mail til medlemmerne, med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen skal indholde:

1. valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Forslag
5. Fastsættelse af kontingenter
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag der ønskes medtaget på generalforsamlingen skal være sendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og bestyrelsen sørger for at medlemmerne får dem med brev/e-mail senest en uge før generalforsamlingen, med evt. motiveringer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen til enhver tid, og skal indkaldes senest 4 uger efter at mindst 5 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter forslag herom, med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes som den ordinære generalforsamling.

§ 6 Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret.

Kassereren fører regnskaberne, placerer foreningens midler på foreningens konto. Der udarbejdes et regnskab med status pr. 31. december hvert år, som fremlægges på generalforsamlingen. Af regnskabet skal det fremgå hvordan midlerne er anvendt, herunder tydligt hvordan de støtter foreningens formål. Regnskabet revideres af den valgte revisor.

Hvert år vælges på generalforsamlingen en revisor, som til enhver tid kan kontrollere regnskaberne og konstatere at midlerne omsættes i overensstemmelse med beslutninger i bestyrelsen og på generalforsamlingen. Revisoren kontrollerer årsregnskabet og påtegner dette før fremlæggelse sker på generalforsamlingen.

§ 7. Valg og nomineringer

Af generalforsamlingens dagsorden fremgår det hvilke medlemmer der er på valg og genopstiller.

Forslag til bestyrelseskandidater sendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender kandidaterne senest 1 uge før generalforsamlingen med brev/e-mail.

Valgene er skriftlige og de personer, der opnår flest stemmer er valgt. Skulle to personer stå lige skal der ske omvalg. Er der stadig ligelighed skal der ske lodtrækning.

Valg til bestyrelsen gælder for to år. Der kan ske genvalg.

§ 8. Lovændringer.

Alle lovændrings-forslag tillige med kommentarer og anbefalinger skal udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer. For at kunne vedtages skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for ændringen.

§ 9. Opløsning af foreningen.

Foreningen kan opløses på en generalforsamling, hvor dette punkt er optaget på dagsordenen. For opløsning skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget, og over halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer have deltaget i afstemningen.

Hvis foreningen opløses tages der på samme generalforsamling stilling til hvordan en evt. formue skal anvendes til gavn for uddannelse i Gambia.

 

 

[Home][Programs][Mision][Contacts][About]
[News][Resource links][Scholarships][Schools]